1. سعید امامی فر , کامران داوری , حسین انصاری , بیژن قهرمان , سیدمحمود حسینی , محسن ناصری , ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی:محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور) , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱-۱
 2. جعفر مهرآبادی , بیژن قهرمان , کاظم اسماعیلی , تحلیل آزمایشگاهی اثرمتقابل جریان یکسویه و باله بر مکانیزم خود دفنی خطوط لوله , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۹۶۰-۹۷۱
 3. جعفر مهرآبادی , بیژن قهرمان , کاظم اسماعیلی , مطالعه آزمایشگاهی فرآیند خوددفنی لوله مستغرق روی بستر فرسایش پذیر در جریان دائمی , علوم و مهندسی آبیاری , دوره ( ۴۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۴۷-۶۰
 4. محمدمهدی چاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , ارائه معادله عمومی پسروی آب در آبیاری نواری , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۷۲۲-۷۳۵
 5. کامران داوری , احمد قندهاری , بیژن قهرمان , حمید عمرانیان خراسانی , ارزیابی ریسک برنامه تأمین آب در محیط فازی (مورد مطالعاتی: برنامه جامع تامین آب مشهد تا افق 1450) , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۵۶-۷۲
 6. محمدمهدی چاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , ارائه معادله عمومی جهت پیشروی آب در نوار , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶
 7. ابوذر حاتمی یزد , کامران داوری , علی یوسفی , بیژن قهرمان , شناسائی تعارضات مدیریت آب با استفاده از تحلیل نقشه های شناختی کنشگران , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱-۱۷
 8. نگار سیابی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , ارزیابی داده‌های بارندگی حاصل از ماهواره TRMM،مدل MM5 و مشاهدات زمینی به صورت مکانی-زمانی در مناطق خشک و نیمه خشک کوهستانی , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۶۳-۱۷۹
 9. کاظم اسماعیلی , سیدمحمدعلی مداح زاده یزدی , بیژن قهرمان , بررسی تغییرات سطح ایستابی و تخلیه زهکش ‏ها با سیستم زهکشی پلکانی در خاک مطبق , علوم آب و خاک , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۶۹-۸۲
 10. شیما تاج آبادی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد , آب و خاک , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۳۳۱-۳۴۴
 11. نجمه خلیلی , امین علیزاده , حجت رضائی پژند , حسین انصاری , بیژن قهرمان , محمد کافی , کامران داوری , بازسازی داده های بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمین آماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۹۳-۱۰۳
 12. احمد قندهاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , ارزیابی ریسک گزینه های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آن ها , جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱۹۱-۲۰۶
 13. مرضیه خرمی , بیژن قهرمان , بررسی عدم قطعیت پارامترهای خاک بر عدم قطعیت پروفیل رطوبتی با استفاده از نظریه ی مجموعه های فازی , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱۲۶-۱۳۸
 14. آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , کامران داوری , ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر-تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۵۲۵-۵۴۱
 15. کامران داوری , احمد قندهاری , بیژن قهرمان , اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزینه های تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها) , مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۷۰-۸۶
 16. سیدسّجاد رضوی کهنموئی , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , عزیزاله ایزدی , کاظم اسحاقیان , مهری شاهدی , فاطمه طالبی حسین آباد , توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان(QDWB)و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابور , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۸۸۸-۱۹۰۴
 17. مریم عابدینی , علی نقی ضیائی , مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , جواد مشکینی , تحلیل عدم قطعیت در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۷۵۵-۷۶۹
 18. مسلم اکبرزاده , بیژن قهرمان , کامران داوری , شناسایی ایستگاه های همگن شبکه پایش کیفی آبخوان مشهد برمبنای آلودگی نیترات , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱۳۸۲-۱۳۹۳
 19. نوازاله مرادی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , بیژن قهرمان , بررسی تأثیرنانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۵۳-۲۶۵
 20. احسان توکلی , بهزاد قربانی , حسین صمدی بروجنی , مهدی رادفر , بیژن قهرمان , اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) , حفاظت منابع آب و خاک , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱۰۵-۱۱۸
 21. مه روز نورعلی , بیژن قهرمان , محسن پوررضا بیلندی , کامران داوری , تأثیر انتخاب تابع درستنمایی در تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیر مارکوف , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۸۰-۹۸
 22. محمدمهدی نخجوانی مقدم , بیژن قهرمان , کامران داوری , امین علیزاده , حسین دهقانی سنیج , علیرضا توکلی , بهره وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۳۰۱-۳۱۵
 23. محمدمهدی نخجوانی مقدم , بیژن قهرمان , کامران داوری , امین علیزاده , حسین دهقانی سانیج , علیرضا توکلی , افزایش بهرهوری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۳۰۱-۳۱۵
 24. سعید امامی فر , کامران داوری , حسین انصاری , بیژن قهرمان , سیدمحمود حسینی , محسن ناصری , تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی:حوزه های آبخیز اندر آب و فاروب رمان) , حفاظت منابع آب و خاک , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۲۵-۱۴۲
 25. روزبه مؤذن زاده , بیژن قهرمان , صالح ارشد , کامران داوری , بهبود مدل سازی حوضه آبریز از طریق تجمیع مؤلفه های اصلی هیدرولوژیک در مدل SWAT , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۶۵-۷۹
 26. امیر اسلامی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , پیمان اسلامی , تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۷۱-۱۸۵
 27. آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , کامران داوری , پیش بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۳۹۸-۴۱۱
 28. سعید امامی فر , حسین انصاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , سیدمحمود حسینی , محسن ناصری , تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۴۹-۶۶
 29. شیما تاج آبادی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , ریزمقیاس نمایی زمانی دمای هوا با استفاده از فرکتال و رگرسیون تناوبی در دو اقلیم خشک و نیمه خشک , هواشناسی کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۴۴-۵۴
 30. مه روز نورعلی , بیژن قهرمان , ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل HEC-HMS مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره , پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۶۰-۷۱
 31. سعید امامی فر , کامران داوری , حسین انصاری , بیژن قهرمان , محسن ناصری , تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدلسازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس خاکشناسی , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۲۵-۱۴۲
 32. محمدمهدی نخجوانی مقدم , بیژن قهرمان , کامران داوری , امین علیزاده , حسین دهقانی سانیچ , علیرضا توکلی , شبیه¬سازی عملکرد گندم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه کرخه , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۴۶۶-۴۷۸
 33. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , حسین انصاری , حجت رضایی پژند , محمد کافی , بیژن قهرمان , ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۳۲۲-۳۳۳
 34. مسلم اکبرزاده , بیژن قهرمان , کامران داوری , ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از کریجینگ نشانگر برمبنای آلودگی نیترات , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۴۸-۶۲
 35. نفیسه سیدنژادگل خطمی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , رضایی پژند , درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد , پژوهش های اقلیم شناسی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۷-۳۰
 36. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , حسین انصاری , حجت رضایی پژند , بیژن قهرمان , ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۳۲۲-۳۳۳
 37. مسلم اکبرزاده , بیژن قهرمان , کامران داوری , بهینه سازی شبکه پایش کیفیت آب زیرزمینی آبخوان شهر مشهد با استفاده از مدلسازی فضایی - زمانی , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۳۳-۱۴۴
 38. مسعود محمدی , کامران داوری , بیژن قهرمان , حسین انصاری , علی شهیدی , پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم آبیاری و شوری , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۹۵-۲۱۰
 39. مه روز نورعلی , بیژن قهرمان , محسن پوررضا بیلندی , کامران داوری , تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف , پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۳۵-۲۴۹
 40. مسعود محمدی , کامران داوری , بیژن قهرمان , حسین انصاری , علی شهیدی , پیش بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم-آبیاری و شوری , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۹۵-۲۱۰
 41. وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , محمد کافی , مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا , علوم و مهندسی آبیاری , دوره ( ۳۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۳۷-۱۵۴
 42. فرهاد فرسادنیا , سعیده زحمتی , بیژن قهرمان , علیرضا مقدم نیا , ارایه تکنیک پیش­ بینی غیرنظارت شونده در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۳۱-۴۲
 43. بیژن قهرمان , علی قهرمان , بهبود کارایی شبیه سازی مونت کارلو برای تولید داده های همبسته: کاربردی در تغییر اقلیم , مهندسی منابع آب , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۵۱-۵۸
 44. علی اصغر قدیمی , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده , بیژن قهرمان , منشأیابی رسوبات ورودی به دریاچه سدهابا استفاده از عناصر شیمیایی (مطالعه موردی : رودخانه قلجق در استان خراسان شمالی) , سد و نیروگاه برق آبی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۰-۳۱
 45. مسعود محمدی , کامران داوری , بیژن قهرمان , حسین انصاری , امیر حق وردی , واسنجی و صحت سنجی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۷۷-۲۹۵
 46. بیژن قهرمان , احسان امینی , تغییرات پله ای غیرنظام مند در پارامترهای مربوط به شبیه سازی استوکاستیکی بارش روزانه چندایستگاهی , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۴۷-۵۶
 47. فرهاد فرسادنیا , بیژن قهرمان , کاربرد خوشه بندی سلسله مراتبی برای افزایش کارایی نگاشت ویژگی خود سامان در شناسایی مناطق همگن هیدرولوژیکی به منظور برآورد سیلاب , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۲۰۷-۱۲۱۸
 48. روزبه موذن زاده , بیژن قهرمان , واسنجی ضریب تصحیح رطوبتی خاک در الگوریتم توازن انرژی در سطح , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۷۳۱-۷۴۰
 49. مهدی مکاری باغخیراتی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد , امین علیزاده , ریز مقیاس کردن زمانی و مکانی تبخیر-تعرق واقعی تصاویر لندست و مودیس , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۷۱۰-۷۱۹
 50. بیژن قهرمان , تاثیر توأم روش عددی و گام زمانی در محاسبه تبخیر- تعرق واقعی گیاه در شرایط تنش آبی , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۷۷۶-۷۸۶
 51. محمدمهدی چاری , بیژن قهرمان , کامران داوری , اصغر خوشنودیزدی , تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده توزیع اندازه ذرات بر پایه روش فرکتال , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۰۴-۶۱۴
 52. مهدی مکاری باغخیراتی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد , بهینه کردن شاخص SAVIو برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست 8 , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۵۹-۴۶۹
 53. محبوبه حاجی بیگلو , عباسعلی قزل سوفلو , محمدتقی دستورانی , بیژن قهرمان , محمدرضا اختصاصی , تحلیل آماری رابطه های هندسی- هیدرولیکی رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه-شاهجوب بجنورد) , پژوهش آب ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۸۹-۱۹۳
 54. مسعود محمدی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسین انصاری , علی شهیدی , اعتبار سنجی مدل AquaCrop به منظور شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحت شرایط هم‌زمان تنش شوری و خشکی , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۶۷-۸۴
 55. نگار سیابی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۲۲۵-۲۳۸
 56. وحید یزدانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد کافی , اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر شاخص کارایی مصرف آب دو رقم کلزا , مهندسی منابع آب , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۷-۸۴
 57. وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , محمد کافی , ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۲-۵۳
 58. مهدی مکاری باغخیراتی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد , تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع پنج الگوی رایج با روش مونت- کارلو مطالعه موردی ایستگاه همدید بجنورد , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱۱۲۶-۱۱۳۶
 59. وحید یزدانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , ابراهیم فاضلی , تاثیر پساب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک , علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۴۳-۵۵۸
 60. مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , بهرام ثقفیان , کامران داوری , مجید وظیفه دوست , تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۹۰۹-۹۱۷
 61. محسن پوررضابیلندی , بیژن قهرمان , علی محمد آخوندعلی , عبدالرسول تلوری , ارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت کارلو زنجیر مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکی , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱-۲۶
 62. علی میثاقی , کامران داوری , بیژن قهرمان , سیدمجید هاشمی نیا , مدل سازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) , علوم و مهندسی آبیاری , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۸۳-۹۴
 63. مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , بهرام ثقفیان , کامران داوری , مجید وظیفه دوست , واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل SWAP با استفاده از روش GLUE , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۴۷۷-۴۸۸
 64. بیژن قهرمان , کامران داوری , افزایش کارایی فرآیند خوشه بندی K-میانگین توسط روش های سلسله مراتبی , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۴۷۱-۴۸۰
 65. نونا شیخ الاسلامی , بیژن قهرمان , ابوالفضل مساعدی , کامران داوری , مهدی مهاجرپور , پیش‌بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (MLR-PCA) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد) , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۴۲۰-۴۲۹
 66. مه روز نورعلی , بیژن قهرمان , برآورد متوسط بارش سالانه استان خراسان رضوی با استفاده از مختصات مکانی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۲۰۵-۲۱۹
 67. نفیسه سیدنژادگل خطمی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , حجت رضائی پژند , بهینه سازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱-۹
 68. سحر خزاعی , حسین انصاری , بیژن قهرمان , بررسی تأثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک و شاخص کیفیت فیزیکی خاک , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۱-۴۱
 69. عباس خاشعی سیوکی , بیژن قهرمان , مهدی کوچک زاده , تعیین الگوی کشت بهینه برای جلوگیری از افت آب زیرزمینی با الگوریتم PSO , پژوهش آب ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۳۷-۱۴۶
 70. ناهید ولیدی , علی نقی ضیائی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۱۲۳-۱۱۳۲
 71. بیژن قهرمان , حسین شریفان , کامران داوری , ایمان کریمی راد , بررسی مناسبترین ضریب تصحیح روش هارگریوز- سامانی برای برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۴۶۶-۴۷۷
 72. بیژن قهرمان , استفاده از دو آزمون ناپارامتریک برای تشخیص روند در یک سری زمانی دارای حافظه (مطالعه موردی: درجه حرارت سالانه مشهد) , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۱۴-۲۳
 73. مرضیه سادات مهدیان , بیژن قهرمان , رابطه تجربی بین شاخه خشک و تر منحنی رطوبتی خاک با استفاده از مدل ون گنوختن , پژوهش های خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۵۲۱-۵۲۹
 74. احسان توکلی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسین انصاری , برآورد تبخیر- تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۱۱-۲۲۱
 75. بهاره شعبانی , محمد موسوی بایگی , مهدی جباری نوقابی , بیژن قهرمان , مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۸۹۶-۹۰۶
 76. وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , حمید زارع ابیانه , اعتبارسنجی چهار نمایه خشکسالی هواشناسی بر اساس حلقه های رشد درختان غیر مثمر (مطالعه موردی مشهد) , مهندسی منابع آب , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۳-۳۸
 77. بیژن قهرمان , کارایی چند روش متفاوت برای محاسبه ی نمایه ی هرست در سری های زمانی اقلیمی , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۸۵۰-۸۵۹
 78. محمد نادریان فر , بیژن قهرمان , سید عبدالکریم سجادی , احد فعالیان , جهانگرد محمدی , مقیاس سازی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ آب به خاک در مقیاس حوضه آبریز مرغملک شهرکرد , پژوهش های خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۶۰۵-۶۱۸
 79. مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , بهرام ثقفیان , ارزیابی و بهینه یابی شبکه ایستگاه های باران سنجی بر مبنای روش کریجینگ احتمالاتی (مطالعه موردی حوضه گرگان رود) , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۹-۱۸
 80. مسعود محمدی , بیژن قهرمان , کامران داوری , مجید وظیفه دوست , حمیده نوری , بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۲۹۹-۳۱۴
 81. سیدمرتضی صادقی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۲۵-۵۳۶
 82. مجتبی شفیعی , حسین انصاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , واسنجی و تحلیل عدم‌ قطعیت یک مدل نیمه‌ توزیعی در یک منطقه ‌نیمه‌ خشک , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۳۷-۱۴۹
 83. مسلم اکبرزاده , بیژن قهرمان , استفاده همزمان از آنتروپی و کریجینگ فضایی- زمانی برای تعیین شبکه بهینه پایش کیفی منابع , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۶۱۳-۶۲۹
 84. سحر خزاعی , حسین انصاری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱-۱۶
 85. عباس خاشعی سیوکی , بیژن قهرمان , مهدی کوچک زاده , کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO (مطالعه موردی : دشت نیشابور) , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۲۹۲-۳۰۳
 86. علی حجتی , علیرضا فریدحسینی , بیژن قهرمان , امین علیزاده , مقایسه کاربرد روش های فراکاوشی در بهینه سازی سیستم های چند هدفه منابع آب (مطالعه موردی: سد استور و پیر تقی در حوضه آبریز قزل اوزن) , مهندسی آب و محیط زیست ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۹-۱۴
 87. عباس خاشعی سیوکی , بیژن قهرمان , مهدی کوچک زاده , مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ، ANFIS و رگرسیونی در برآورد سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۰-۲۲
 88. امیر اسلامی , بیژن قهرمان , آنالیز حساسیت و بررسی عدم قطعیت پارامترهای موثر در برآورد تبخیر-تعرق مرجع در مدل های با ساختار ریاضی متفاوت , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۶۸-۷۹
 89. مهری شاهدی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , تحلیل فراوانی منطقه‌ای بارش‌های حداکثرسالانه یک و دو روزه با خوشه بندی و نظریه گشتاورهای خطی، مطالعه موردی: استان خراسان رضوی , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۸۰-۸۹
 90. تکتم فکوری , حجت امامی , بیژن قهرمان , برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از توزیع اندازه ذرات در کاربری های مختلف کشاورزی , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۷۹-۳۹۰
 91. محسن پوررضا بیلندی , علی محمد آخوندعلی , بیژن قهرمان , تحلیل عدم قطعیت در برآورد پارامترهای مدل توزیعی بارش-رواناب با کاربرد الگوریتم مونت کارلو- زنجیر مارکف , پژوهش آب ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۶۷-۱۷۶
 92. روزبه مؤذن زاده , صالح ارشد , بیژن قهرمان , کامران داوری , پایش خشکسالی در کشت های غیرآبی با استفاده از تکنیک سنجش از دور , مدیریت آب و آبیاری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۹-۵۲
 93. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد کافی , کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱۳۸۴-۱۳۹۴
 94. وحید یزدانی , بیژن قهرمان , گلاره فراهی , حدیثه نوری , مدل سازی دمای اعماق خاک به کمک پارامترهای هواشناسی , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۱-۲۳
 95. محبوبه فرزندی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , حجت رضایی پژند , اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮآورد رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان , پژوهش های اقلیم شناسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۹۹-۱۱۲
 96. وحید یزدانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمدابراهیم فاضلی , کاربرد بعد فراکتال اندازه ذرات خاک در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۶۴۸-۶۵۹
 97. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , اصغر خوشنودیزدی , محمد جلینی , زهرا عربی , اعتبارسنجی و مقایسه چند تابع انتقالی نقطه ای و پارامتریک برای پیش بینی میزان رطوبت خاک در پتانسیل های ماتریک مختلف , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۱-۲۱
 98. تکتم فکوری , حجت امامی , بیژن قهرمان , تاثیر کاربری های مختلف بر نفوذآب در خاک , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۹۵-۲۰۶
 99. عباس خاشعی سیوکی , بیژن قهرمان , مهدی کوچک زاده , ارزیابی پتانسیل استحصال آب از آبخوان از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مثال موردی: دشت نیشابور) , پژوهش آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 100. بیژن قهرمان , سیدمرتضی صادقی , محمدرضا گهردوست منفرد , مقیاس بندی منحنی مشخصه رطوبتی خاک های غیرمتشابه , پژوهش آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۱۳-۱۲۰
 101. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , محمد کافی , کامران داوری , تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهد , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۱-۱۰
 102. احسان امینی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد موسوی بایگی , ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۱۴۷-۱۱۵۷
 103. سجاد زرین فر , بیژن قهرمان , کامران داوری , ارائه توابع انتقالی جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های گراولی با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۶۱۷-۶۲۴
 104. بیژن قهرمان , سیدمرتضی صادقی , جهانگرد محمدی , ارزیابی کارایی روش های مقیاس سازی معادله ریچاردز در مدل سازی نفوذ در حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه مرغملک) , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۴۵۹-۴۷۱
 105. بیژن قهرمان , مینا حسین پورطهرانی , گلاره فراهی , کامران داوری , بررسی تطبیقی چند روش آماری جهت برآورد حداکثر بارندگی محتمل 24 ساعته در حوضه ی آبریز اترک , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۶۱-۷۰
 106. سیدمرتضی صادقی , عزیزالله ایزدی , بیژن قهرمان , تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک بر پایه هندسه فرکتال ها , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۴۳-۴۹
 107. امیر حق وردی , کورش محمدی , سید اسدالله محسنی موحد , بیژن قهرمان , محمد افشار , تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۱۷۴-۱۸۶
 108. مینا حسین پورطهرانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسین انصاری , بهره برداری از مخزن سد با استفاده از سیستم استنتاج فازی و خوشه‌بندی (مطالعه موردی: سد ایلانجق , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱-۲۰
 109. مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , محمدباقر شریفی , شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر , مدیریت آب و آبیاری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱-۱۳
 110. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , محمد جلینی , اصغر خوشنودیزدی , زهرا عربی , مقایسه روش های مختلف هوش مصنوعی در مدل سازی منحنی مشخصه رطوبتی خاک (مطالعه موردی: شمال و شمال شرق ایران) , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۶۵-۸۴
 111. وحید یزدانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , تعیین بهترین روش تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد در اراضی شالیزاری آمل برپایه آنالیز حساسیت و مقایسه آن با نتایج شبکه عصبی مصنوعی , پژوهش آب ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۴۷-۵۸
 112. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , اصغر خوشنودیزدی , زهرا عربی , برآورد رطوبت در نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت زراعی خاکهای شمال و شمال شرق ایران با استفاده از روش های نزدیکترین K همسایه و شبکه های عصبی مصنوعی , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۸۰۴-۸۱۴
 113. سیدمحمد کالوندی , سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان , رمضان طهماسبی , آرمین بوستانی , آنالیز روش های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۱۰-۲۰
 114. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , محمد جلینی , اصغر خوشنودیزدی , زهرا عربی , مدل سازی منحنی مشخصه رطوبتی برخی خاک های ایران با استفاده از توابع انتقالی شبه پارامتریک شبکه عصبی , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۶۹-۸۲
 115. ساناز بمبئی چی , سیدمحمود حسینی , بیژن قهرمان , توسعه معادله های همبستگی برای برآورد تلفات انتقال در رودخانه های فصلی حوزه آبخیز قره قوم , آبخیزداری ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۳-۲۴
 116. سیدمرتضی صادقی , بیژن قهرمان , مقیاس سازی توامان توابع نگهداشت آب و هدایت هیدرولیکی خاک , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۳۹۴-۴۰۶
 117. سیدمرتضی صادقی , محمدرضا گهردوست منفرد , بیژن قهرمان , مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱۸۹-۱۹۷
 118. بیژن قهرمان , حمیرا شامکوییان , کامران داوری , استخراج معادلات منطقه ای مقدار-مدت-فراوانی بارش با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی (مطالعه موردی: استان های خراسان) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۳۲-۱۴۲
 119. بابک کسائی رودسری , بیژن قهرمان , محمدباقر شریفی , بررسی تراکم شبکه ایستگاه های باران سنجی با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) , آبخیزداری ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۳۵-۴۴
 120. کامران داوری , حسین نعمتی , بیژن قهرمان , نسرین سیاری , پریسا شاهین رخسار احمدی , تاثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد کاهو (parris Iland) در کشت بدون خاک(کیسه‌ای) , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۴۸-۵۴
 121. روزبه موذن زاده , بیژن قهرمان , کامران داوری , اصغر خوشنودیزدی , ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۵۵-۶۶
 122. مینا حسین پورطهرانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , شبیه سازی بارندگی ماهانه و سالانه در مناطق با طول دوره آماری کم و ضریب تغییرات بالا (مطالعه موردی: جنوب شرق درگز) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۱۵۳-۱۶۰
 123. روزبه موذن زاده , بیژن قهرمان , فریده فتحعلیان , اصغر خوشنودیزدی , تاثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۵۷-۷۰
 124. سیدمرتضی صادقی , بیژن قهرمان , کامران داوری , مقایسه مدل های توزیع لوگ-نرمال و گاما برای نمایش منحنی توزیع اندازه ذرات خاک , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۲۰-۲۷
 125. سیدمجتبی قدمی , بیژن قهرمان , محمدباقر شریفی , حبیب رجبی مشهدی , بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۱-۱۵
 126. مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , بررسی تغییرات مکانی حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز قره قوم , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۵۰-۵۹
 127. سمیرا امیدی , بیژن قهرمان , استفاده از سطح ویژه بخار- مایع در برآورد تابع هدایت هیدرولیکی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۵۵-۶۶
 128. حسین شریفان , بیژن قهرمان , امین علیزاده , ارزیابی اثر بارندگی بر برنامه ریزی و مدیریت زراعی(مطالعه موردی:منطقه گلستان) , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۱-۹
 129. ابوذر حاتمی یزد , بیژن قهرمان , سعیدرضا خداشناس , توزیع الگوهای توزیع زمانی بارش و ناحیه بندی آن در ایران , آبخیزداری ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۶۶-۶۸
 130. حمیرا شامکوئیان , بیژن قهرمان , کامران داوری , مجید سرمد , تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در حوضه های آبریز استان های خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۳۱-۴۳
 131. بیژن قهرمان , کامران داوری , علیرضا آستارائی , میثم مجیدی خلیل ا باد , سکینه تمسکی , تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۶۷-۷۶
 132. محمد تاج بخش , بیژن قهرمان , برآورد حداکثر بارش محتمل 24 ساعته به روش های آماری در شمال شرق ایران , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۱۰۷-۱۲۱
 133. محمدعلی قنادزاده , کامران داوری , بیژن قهرمان , ارزیابی ساختمان های مختلف بلوک گچی برای تعیین رطوبت خاک , پژوهش آب ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۲۳-۳۲
 134. احمد امامی , بیژن قهرمان , کامران داوری , سیدمجید هاشمی نیا , سکینه تمسکی , تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۲۹۵-۳۰۶
 135. عزیزالله ایزدی , کامران داوری , امین علیزاده , بیژن قهرمان , کاربرد مدل داده های ترکیبی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۱۳۳-۱۴۴
 136. بیژن قهرمان , تحلیل باران های کوتاه مدت در خراسان , آبخیزداری ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۶۶-۷۳
 137. سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسن ناظریان , ارائه مدل رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب در حوضه های شمال استان خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۱۵۰-۱۶۱
 138. سیدمرتضی صادقی , بیژن قهرمان , کامران داوری , مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت در فاز توزیع مجدد , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۴۱۷-۴۳۱
 139. سمیرا امیدی , بیژن قهرمان , نگرشی مجدد در مورد تأثیر شوری بر تبخیر , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱۹۳-۲۰۴
 140. طلا یزدان پناه , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , بیژن قهرمان , مدیریت منابع آب حوضه آبریز با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی حوضه ازغند) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲, صفحه ۲۱۳-۲۲۱
 141. محمد مهدی نخجوانی مقدم- , بیژن قهرمان , ارزیابی دمای پوشش سبز جهت زمان بندی آبیاری و عملکرد گیاه گندم زمستانه , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۱۰۱-۱۱۲
 142. بیژن قهرمان , دسته منحنی‌های IDF به روز شده مشهد , نیوار , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۲۱-۴۰
 143. ابوذر حاتمی یزد , بیژن قهرمان , بررسی و تعمیم روابط بارش- رواناب ماهانه و سالانه به حوضه‌های فاقد آمار , علمی کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۱-۱۵
 144. اردوان ذوالفقاران , بیژن قهرمان , بهره‌وری مصرف آب در زراعت گندم تحت شرایط شوری و کم آبی , علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۳۸۳-۳۹۶
 145. نسرین سیاری , بیژن قهرمان , کامران داوری , بررسی توزیع رطوبت خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته (مطالعه موردی: اراضی رفسنجان با آب های شور) , فن آوری زیستی در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 146. ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , بیژن قهرمان , هادی رفیعی دارانی , بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۱۱-۲۲
 147. نسرین سیاری , بیژن قهرمان , کامران داوری , بررسی کاتیون های خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته رفسنجان با آب های شور , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱
 148. عزیزالله ایزدی , کامران داوری , امین علیزاده , بیژن قهرمان , پیش‌بینی سطح ایستایی با استفاده از شبکه عصبی‌مصنوعی , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 149. نیما ترابی فارسانی , بیژن قهرمان , حیدرعلی کشکولی , سیدمحمود حسینی , اندازه گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینی , علوم خاک و آب , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۲۹۶-۳۰۸
 150. نیما ترابی فارسانی , بیژن قهرمان , مقایسه چند تابع انتقالی متداول برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در چند خاک در ایران , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 151. فیروز احمدی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسینعلی نیرومند , کاربرد مدل سری‌های زمانی در پیش‌بینی بارندگی ماهیانه و سالانه مشهد , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 152. حسین شریفان , بیژن قهرمان , ارزیابی پیش بینی باران با بکارگیری تکنیکSARIMA در استان گلستان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 153. پریسا شاهین رخسار احمدی , کامران داوری , غلامعلی پیوست , بیژن قهرمان , حسین نعمتی , بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه فرنگی (CV.Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) , تحقیقات مهندسی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 154. حسین شریفان , بیژن قهرمان , امین علیزاده , سیدمجید میرلطیفی , مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع (ترکیبی و دمائی) با روش استاندارد و بررسی اثرات خشکی هوا بر آن , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱, صفحه ۱۹-۳۰
 155. سعید راستگوشهرستانی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , سعیدرضا خداشناس , برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 156. حجت رضایی پژند , بیژن قهرمان , برآورد بارندگی حداکثر 24 ساعته به روش چند ایستگاهی , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۴۵-۵۳
 157. حسین شریفان , بیژن قهرمان , امین علیزاده , سیدمجید میرلطیفی , ارزیابی روش‌های مختلف تشعشعی و رطوبتی جهت برآورد تبخیر-تعرق مرجع و اثرات خشکی هوا بر آن در منطقه گلستان , علوم خاک و آب , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۲۸۰-۲۹۰
 158. حسین شریفان , بیژن قهرمان , بررسی و مقایسه تبخیر - تعرق بر آورده شده از تشت تبخیر با مقادیر ETO روش استاندارد در منطقه گرگان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۸-۲۸
 159. محمدمهدی نخجوانی مقدم , بیژن قهرمان , مقایسه توابع تولید گندم زمستانه از آب , علوم آب و خاک , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۲۷-۴۱
 160. ابوذر حاتمی یزد , علی‌اصغر تقوائی‌ابریشمی , بیژن قهرمان , الگوی توزیع زمانی بارش استان خراسان بزرگ , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۵۴-۶۴
 161. بیژن قهرمان , علیرضا سپاسخواه , مدیریت بهره‌برداری از مخازن سدها: راه‌کاری مناسب برای مقابله با خشک‌سالی , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳, صفحه ۱-۱۵
 162. هادی شیرغلامی , بیژن قهرمان , بررسی روند تغییرات دمای متوسط سالانه در ایران , علوم آب و خاک , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۹-۲۴
 163. اصغر خوشنودیزدی , بیژن قهرمان , بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک , تحقیقات مهندسی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹
 164. محمدمهدی نخجوانی مقدم , بیژن قهرمان , بررسی اثر تنش آبی بر روی تبخیر تعرق و شاخصهای تولید گیاه گندم زمستانه , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۱۳۹-۱۴۸
 165. بیژن قهرمان , حمیدرضا آب خضر , اصلاح و روابط شدت - مدت - فراوانی بارندگی در ایران , علوم آب و خاک , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۱-۱۴
 166. بیژن قهرمان , سیدمحمود حسینی , حمیدرضا عسگری دشتبیاض , کاربرد زمین امار در ارزیابی شبکه های پایش کیفی اب زیر زمینی , Amirkabir-امیرکبیر , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۵, صفحه ۹۷۱-۹۸۱
 167. بیژن قهرمان , بررسی جامع رگبار 16 خرداد 1371 مشهد , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴, صفحه ۲۹-۴۱
 168. بیژن قهرمان , داور خلیلی , نصرت الله اسدی , استفاده از مسیرهای جریان در تئوری آبنمود واحد لحظه ای ژنومورفو - آب و هوایی از نوع گاما , Amirkabir-امیرکبیر , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱, صفحه ۱۲۰-۱۳۳
 169. بیژن قهرمان , حمزه صابری , استخراج دسته منحنی های شدت - مدت - فراوانی - مساحت DFA مناطق جنوب ایران , نیوار , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۶۳-۷۸
 170. بیژن قهرمان , شاهرخ زندپارسا , عليرضا سپاسخواه , كم آبياري ذرت: مقايسه دو روش , Iran Agricultural Research-تحقیقات کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۰